kim3

Handelsbetingelser:

Handelsbetingelser for Den Mentale Kriger ApS

Version 1.0, April 2020

 1. Indledning og baggrund

Den Mentale Kriger ApS (herefter DMK) udbyder onlinekurser på www.denmentalekriger.dk (herefter websitet) til erhvervsdrivende og privatpersoner (herefter medlemmer) mod betaling. DMK kan afvise anmodninger om medlemskab uden nærmere begrundelse. Disse betingelser (herefter medlemsbetingelser) samt DMKs cookie- og privatlivspolitik, der tilsammen udgør DMKs medlemsbetingelser, gælder for alle, som DMK indgår aftale med om adgang til kursusmaterialet. Ved medlemskab accepterer medlemmet disse betingelser. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale.

 1. Medlemskab, login og adgang til websitet

Hvert medlem får pr. e-mail tilsendt brugernavn og adgangskode, som skal anvendes for at logge ind på websitets medlemsområde. Hvert medlem får adgang til egen profilside. Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Medlemmet må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

 1. Indmeldelse, betaling og betalingskortoplysninger

Ved indmeldelse betales medlemsgebyret for den første måneds- eller årsperiode. Derefter betales det til enhver tid fastsatte medlemsgebyr forud for hver abonnementsperiode med det ved indmeldelsen anvendte betalingskort (herefter kort), medmindre medlemmet ønsker at anvende et andet gyldigt kort, som DMK kan håndtere, og giver DMK besked herom. Ved indmeldelse giver medlemmet DMK samtykke til sådan automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Eventuelle omkostninger forbundet med kortbetalingen er indeholdt i det månedlige eller årlige medlemsgebyr. Medlemmet skal stille et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa-, American Express eller MasterCard) til rådighed for DMK til løbende betaling af medlemsgebyret. Kan DMK ikke trække medlemsgebyret automatisk på medlemmets kort eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for DMK at foretage sådan trækning, fremsendes i stedet faktura mod gebyr pr. e-mail. Medlemmet kan ikke få sat medlemskabet i bero og dermed udskyde den automatiske fornyelse af medlemskabet.

 1. DMKs ydelser

DMKs ydelser i form af loginoplysninger pr. e-mail, adgang til websitets medlemsområde mv. leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter indmeldelse og vellykket korttransaktion.

 1. Opsigelse og automatisk forlængelse af medlemskab

Medlemskabet fungerer som abonnementsordning og gælder indtil det opsiges med skriftligt varsel til udløbet af en abonnementsperiode. I opsigelsesperioden fortsætter medlemskabet som normalt. Opsiges medlemskabet ikke, eller opsiges det ikke rettidigt, forlænges det automatisk for en ny måneds- eller årsperiode med automatisk kortbetaling af det månedlige eller årlige medlemsgebyr, jf. pkt. 3. Der refunderes ikke medlemsgebyr ved opsigelse eller ophævelse uanset årsag hertil.

 1. Brug af teknologi

DMK anvender forskellige teknikker og software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på websitet, herunder al kommunikation, som løbende bliver læst og logget. Der anvendes også cookies på hjemmesiden med det formål at kunne yde medlemmerne en bedre brugeroplevelse. Ved indmeldelse giver medlemmet samtykke til DMKs brug af sådan teknologi.

 1. Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Alt indhold på www.denmentalekriger.dk, herunder tekster, kildekoder, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, sideopsætning, design, spørgsmål og svar på DMKs forum mv., er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget DMK (eller tredjepart), og ved aftale om medlemskab overdrager medlemmet sine profiloplysninger, foto, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til DMK. Overdragelsen og brugen er uden tidsmæssig begrænsning.

 1. Forbud mod kopiering

Medlemmet på ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt medlemmer. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

 1. Bedømmelser

DMK kan give hvert medlem mulighed for at bedømme onlinekurserne og disses instruktører efter nærmere fastsatte retningslinjer. Sådanne bedømmelser skal være saglige og relevante. Medlemmet har ikke krav på, at DMK skal offentliggøre sådanne bedømmelser.

 1. Samtykke og behandling af persondata

Medlemmet giver samtykke til, at DMK kan opbevare og behandle vedkommendes personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser mv.), kortnummer, CVR-nummer samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med medlemskabet. Samtykket gælder også i forhold til DMKs eventuelle datterselskaber og øvrige koncernforbundne selskaber samt i forhold til private dataansvarlige, som DMK har eller måtte indgå aftale med om behandling af personoplysninger (for eksempel, men ikke begrænset til, webhoteller, automation- og mailudbydere, udbydere af chatfunktioner, udbydere af bogholderi -og regnskabsføring samt annonceudbydere (fx Facebook eller Google) samt ved certificeringer af medlemmer. Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

 1. Samtykke til behandling af øvrige oplysninger

Medlemmet giver samtykke til, at DMK må behandle øvrige oplysninger om medlemmet, der er naturligt forbundet med medlemskabet, herunder kundenummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter (år-måned-dagtime-minut) samt øvrige interaktioner med DMKs server, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt aktivitet og svar på DMKs forum. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

 1. Samtykke til markedsføring pr. e-mail

Medlemmet giver endvidere samtykke til, at DMK må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser. Medlemmet skal i øvrigt oplyse om, og i hele medlemsperioden råde over, en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med DMK. E-mails fra DMK er i øvrigt ikke krypterede.

 1. Samtykke til brug af referencer

DMK har ret til at anvende medlemmets navn og firma som reference, herunder i markedsføringskampagner. Denne ret gælder uden tidsbegrænsning.

 1. Fortrydelsesret

DMK yder en 30 dages tilfredshedsgaranti. Såfremt medlemmet ikke er tilfreds med DMKs ydelser, kan man opsige medlemskabet og få det fulde medlemsgebyr tilbagebetalt. Såremt medlemmet ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal man hurtigst muligt og senest 30 dage efter indmeldelsen pr. e-mail på info@denmentalekriger.dk meddele DMK, at man ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

 1. Ansvarsfraskrivelse

Medlemmets brug af websitet sker på eget ansvar. DMK er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller medlemsindholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

 1. Reklamation

Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.
Skriv til info@denmentalekriger.dk

 1. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

 1. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

 1. Øvrige bestemmelser

Medlemsindholdet tilgås fra en browser. Medlemmet skal selv sørge for adgang til en browser, som gør ham i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og der få fremvist medlemsindholdet. DMK er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer medlemmet i at kunne tilgå medlemsindholdet. DMKs onlinekurser er et tilbud til forbrugere.

 1. Tvister og værneting

Enhver tvist mellem DMK og medlemmet skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Lyngby som første instans.

 1. Udbyder af tjenesten

DMK udbydes af Den Mentale Kriger ApS under cvr.nr. 41321628. Den Mentale Kriger ApS er dataansvarlig efter persondataloven.

 1. Kontaktoplysninger

Den Mentale Kriger ApS
Energivej 30
2750 Ballerup

Mail: info@denmentalekriger.dk

Web: www.denmentalekriger.dk

 1. Ændringer af medlemsbetingelserne

DMK forbeholder sig ret til løbende at ændre medlemsbetingelserne uden at underrette medlemmerne særskilt herom. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser vil fremgå af websitet eller blive tilsendt medlemmet pr. e-mail og gælder forud for alle tidligere versioner af medlemsbetingelserne. Alle medlemmer opfordres til løbende at holde sig orienteret om ændringer af betingelserne.

 1. Ophavsret

Disse medlemsbetingelser er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres uden forudgående skriftligt samtykke fra ophavsmanden. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.